بــهـمـنـی یاد بگیریم آدم های به موقعی باشیم

بهمنی

نـاشـر
1/30/18
2,736
2
6,437

یاد بگیریم آدم های به موقعی باشیم.
آدمها یی که سر وقت در برابر احساس ها و رفتارها عکس العمل نشان می دهند
به موقع محبت می کنند و به موقع گله و شکایت …
یاد بگیریم که در برابر ترس، ناکامی نگرانی
خشم
و دلخوری …
سکوت نکنیم
و پنهان کردن احساس ات یا به اصطلاح "در خودمان ریختنشان" را دور بریزیم …
اگر انسان را به زمین تشبیه کنیم
یک زلزله قوی می تواند همه چیز را نابود کند اما پس لرزه های خفیف خیلی هم برای آن مفیدند.
پس از واکنش ها نترسیم …
اگر حال خوبی داریم شادیمان را
و اگر از چیزی دلخوریم ناراحتی مان را نشان دهیم…
همین احساس های سرکوب شده ، همین حرفهایی که به موقع گفته نشده در
انسان ها تبدیل به عقده می شوند!
و آدمی که در طول زندگی ش عقده های زیادی را با خودش حمل
می کند
🔚هرگز نمیتواند زیبا زندگی کند.