بــهـمـنـی لطفا كمي حواس جمع تر..

بهمنی

نـاشـر
حرف هايي كه ميزنيم، دست دارند!
دست های بلندی كه گاهی،
گلويی را می فشارند
و نفس فرد را می گيرند !!!

حرف هايي كه ميزنيم، پا دارند!
پاهای بزرگی كه گاهی،
جايشان را روی دلی مي گذارند
و برای هميشه مي مانند !!!

حرف هايي كه ميزنيم، چشم دارند!
چشم های سياهی كه،
گاهی به چشم های دیگران نگاه میكنند،
و آنها را در شرمی بیکران فرو ميبرند !!!
پس مراقب حرفهايي كه ميزنيم باشيم.
زيــــــــــــــــرا سنجیده سخن گفتن از سکوت هم دشوار تر است !!!
 
بالا