بــهـمـنـی تا امروز،در هیچ جای تاریخ نوشته نشده که کسی چیزی را از سکوت یا چشمان کسی خوانده باشد

بهمنی

نـاشـر
1/30/18
2,736
2
6,437


تا امروز،در هیچ جای تاریخ نوشته نشده که کسی چیزی را از سکوت یا چشمان کسی خوانده باشد!

چشمان شما کاغذ فکس ندارد که بلینگ کند و خش خش کاغذ از خودش خارج کند تا ما حرفهای نگفته تان را از رویش بخوانیم!!

سکوت شما هم دود نمیدهد! که ما از سفیدش بفهمیم فلان است و از سیاهش بفهمیم بهمان!

راحت حرفتان را بزنید جان عزیزتان! دردتان را بگویید!
آخرش هم ننشینید اینور و آنور بگویید سکوتم را نفهمید و نگاهم را نخواند!!

رابطه ها و رفاقت هایتان به خاطر همین حرف نزدن هایتان به گند کشیده میشود.
مشکلتان را رک بگویید.