بــهـمـنـی آدمها را به میزان درکشان بسنج ..

بهمنی

نـاشـر
♦آدمها را به میزان درکشان بسنج
نه به اندازه مدرکشان ...

چرا که فاصله ی زیادی
از مدرک تا درک وجود دارد ،

مدرکی که درک بالاتری به ارمغان نیاورد
کاغذ پاره ای بیشتر نیست ...

🔹مهمترین نشانه ی درک بالاتر
" تواضع " بیشتر است ...
 
بالا